Evolución das Afiliacións á Seguridade Social

Evolución do Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

(valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: IGE

Data da Consulta 21/01/2020