Ocupados por rama de actividade

O comercio como sector máis revitalizado, con 1.400 traballadores ocupados máis que no trimestre anterior, seguido das actividades inmobiliarias e administrativas (subida intertrimestral de 1.100), do grupo de outros servizos (+900), das actividades financeiras e de seguros (+700) e da venda e reparación de vehículos de motor (+700), están a ser os sectores con mellor comportamento laboral en Ourense no arranque de 2017, segundo os últimos datos da EPA.
Entre as dez actividades que lideran o emprego provincial, a peor evolución deuse na construción e na agricultura e gandeiría, que perderon 1.100 ocupados en cada caso. Tamén salienta a perda de 1.000 ocupados na Administración Pública, si ben salva o acumulado do último ano en terreo positivo, cun aumento de 900 ocupados. Preto da barreira de perder un milleiro de traballadores no último trimestre está o ensino, con -900, aínda que coa subida de 100 no acumulado a doce meses.
Nun segundo chanzo, o dos sectores ou subsectores que xeran menos de 4.500 empregos, os que presentan peor evolución intertrimestral son a fabricación de maquinaria e industrias manufactureiras diversas, con 1.000 ocupados menos, e o téxtil, cun recorte de 600.
Na comparativa interanual, os datos do primeiro trimestre de 2017 sinalan unha forte recuperación no comercio, con 2.200 ocupados máis que hai un ano, seguido dos 900 que comparten as actividades financeiras e seguros e a Administración Pública, e dos 700 do grupo de outros servizos. Tamén existe melloría na industria extractiva (+500), nas profesións científicas e técnicas (+400), no sector inmobiliario e traballos administrativos (+300) e na industria alimentaria (+100). Polo contrario, o maior debilitamento conflúe na venda e reparación de vehículos (perda de 2.000 ocupados no último ano), na fabricación de maquinaria e manufacturas (-1.800), na construción (-1.600), na Sanidade (-1.400) e na hostalaría (-1.000). Pola súa banda, o sector primario perde 300 traballadores.

A Agricultura, gandaría, caza e silvicultura
B Industria da alimentación, bebidas e tabaco
C Industria téxtil, do coiro e do calzado
D Industria da madeira e da cortiza, salvo mobles; cestaría e espartaría
E Industria do papel, artes gráficas e reprodución de soportes gravados
F Industrias extractivas, refinación de petróleo, fabricación de produtos farmacéuticos, de caucho e plásticos, doutros produtos minerais non metálicos, de produtos metálicos, netalurxia, enerxía, gas e auga
G Fabricación de maquinaria, material eléctrico, material de transporte e industrias manufactureiras diversas
H Construción
I Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
J Comercio por xunto e ao retallo
K Transporte e almacenamento
L Hostalaría
M Información, comunicacións, actividades artísticas, recreativas e de entretenemento
N Actividades financeiras e de seguros
O Actividades inmobiliarias, administrativas e servizos auxiliares
P Actividades profesionais, científicas e técnicas
Q Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria
R Educación
S Actividades sanitarias e de servizos sociais
T Outros Servizos

Ocupados por Rama de actividade/Ocupados Totais no I Trimestre de 2017

(Valor coma porcentaxe)

Fonte: IGE (a partir da EPA)
Data da Consulta: 24/06/2017