Ocupados por rama de actividade

Solo 7 das 20 ramas de actividade que identifica a EPA sufriron descenso de traballadores ocupados na provincia de Ourense durante o terceiro trimestre do ano. E en ningún caso foron caídas moi significativas. As maiores afectaron ao grupo do transporte e do almacenamento, e ao sector da construción, cunha baixada intertrimestral de 500 ocupados en cada caso. As demais diminucións situáronse en 400 ocupados na fabricación de maquinaria, material eléctrico, material de transporte e industrias manufactureiras diversas; tamén en 400 nas actividades inmobiliarias e administrativas; e en 200 na información, comunicacións e ocio, na industria extractiva e na industria do papel. O resto das profesións ampliaron mercado de traballo, con rexistros de liderado para as actividades sanitarias (incremento de 1.700 ocupados entre xullo e setembro de 2017), os empregos da Aministración Pública (1.500), a hostalaría (1.500), o comercio (900), a venda e reparación de vehículos (500), o ensino (500) e a industria da madeira (500).
No acumulado do ano 2017, os motores de creación de emprego na provincia son o comercio, cun repunte de 2.500 traballadores ocupados en nove meses, a hostalaría (2.300), a venda e reparación de vehículos (1.100), a industria da alimentación e bebidas (1.000), as actividades financeiras e os seguros (1.000) e as actividades profesionais, científicas e técnicas (900). Polo contrario, móvense en rexistros negativos a fabricación de maquinaria, material eléctrico, material de transporte e industrias manufactureiras diversas, con 1.900 ocupados menos; a información, comunicacións e ocio (-1.500); a construción (-1.000); e o ensino (-700).
As tres ramas que presentan un peso relativo superior ao 10% sobre o conxunto do mercado de traballo ourensán son o comercio, cunha ponderación do 13,2%; a Administración Pública, co 10,4%; e as actividades sanitarias e de servizos sociais, co 10,2%. No ano 2017, as que gañan máis peso na provincia son o comercio e a hostalaría, que suben preto de .

 

A Agricultura, gandaría, caza e silvicultura
B Industrias extractivas
C Industria manufactureira
D Enerxía, subministro de auga e xestión de residuos
E Construcción
F Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas
G Transporte e almacenamento
H Hostalaria
I Actividades de información, financeiras, inmobiliarias e profesionais
J Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
K Educación
L Actividades sanitarias e de servizos sociais
M Resto de servizos

Ocupados por Rama de actividade/Ocupados Totais no I Trimestre de 2017

(Valor coma porcentaxe)

Fonte: IGE (a partir da EPA)
Data da Consulta: 23/11/2017