Número de pensionistas

O número de pensionistas non rexistrou grandes variacións ao longo da última década. Fronte ao dato recurrente de que, de xeito xeralizado, a cifra de perceptores non para de medrar e que esa evolución supón unha ameaza para a futura sostenibilidade do sistema público de pensións, os datos correspondentes á provincia de Ourense falan dunha realidade ben distinta. En 2016 contabilizouse unha media de 95.297 titulares de pensións contributivas, fronte a 95.223 en 2015 e a 94.688 en 2005. O resultado é un diferencial de 609 perceptores como “saldo vexetativo” de toda a década, cun incremento que en términos relativos que se sitúa lixeiramente por riba do medio punto porcentual (0,64%), mentres que a comparativa entre 2016 e 2015 asigna 74 pensionistas máis, cun incremento inapreciable do 0,08%. A serie histórica de toda a década mesmo amosa exercicios con descensos interanuais na cifra de pensionistas: un 0,23% menos en 2008 e un 0,27% menos en 2007.
Na análise por sexos cabe salientar que nos dez anos de estudo sempre houbo máis perceptores mulleres que homes, si ben as diferenzas son mínimas. Nos dous últimos anos a proporción permaneceu practicamente invariable (50,7% de pensionistas mulleres e 49,2% de pensionistas homes), mentres que no conxunto da década a prevalencia feminina moveuse entre un 51,5% e un 50,7%.

Número de titulares de pensions contributivas do Sistema de Seguridad Social

Nota: A data de referencia dos datos é ao inicio do ano.
Fonte: Instituto Nacional da Seguridad Social
Data da Consulta 23/11/2017