Exportacións e Importacións Anuais por produtos

Durante o ano 2017 a cifra de exportacións ourensás alcanzaron os 815.645 millóns de €, situándose as importación nos 544.447 millóns de € (o que supón un incremento do 3,47% e do 11,63% respectivamente en comparación coas cifras do ano 2016).
A análise do comercio exterior ourensán amosa que seis grupos de produtos tiveron en 2017 un crecemento interanual, nas súas exportacións, superior ao 20%: as graxas e aceites animais ou vexetais (34,3%); o calzado (13,6%); as xoias, metáis preciosos (17,8%) e os metais comúns (58,6%), máquinas aparellos e material electrico ( (+11,2%) e o material de transporte (+20,3%).
Mentres, a peor evolución en taxa interanual deuse no epígrafe dos produtos do Reino Vexetal (-47,4%) e os produtos da industrias químicas (-49,9%) e no grupo xeral das mercadorías e produtos diversos (-30,7%).
Con todo, a estrutura do sector exterior da provincia de Ourense non mudou significativamente no último ano, segundo a análise do Observatorio Económico. A cuarta parte das exportacións totais segue sustentada no sector da pedra natural (24,425) que cedeu preto dun punto porcentual no peso relativo sobre o conxunto das vendas (-0,8%) . O segundo grupo no que se concentra a internacionalización das empresas da provincia é o das máquinas e aparellos, material eléctrico, son e equipos para televisión, que pondera un 15,6%, logo de avanzar preto de 1,1 puntos no último ano. Pola súa banda, o grupo que mais cedeu foi o dos produtos do reino vexetal (-2,2%).
Outra novidade é que a graxas e aceites vexetais incorpóranse aos sectores que ponderan con máis do 5%, chanzo no que tamén están o material de transporte (10,2%) e o téxtil (9,8%) e as peles e coiros (6,0%).

I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL
II GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRODUTOS DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS
V PRODUTOS MINERAIS
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO
VIII PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA
IX MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA OU DE CESTERÍA
X PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL OU CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS
XI MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS
XII CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO
XIII MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÁMICOS; VIDRO E MANUFACTURAS DE VIDRO
XIV PERLAS FINAS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU SEMELLANTES, METAIS PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; XOIERÍA DE FANTASÍA; MOEDAS
XV METAIS COMÚNS E MANUFACTURAS DESTES METAIS
XVI MÁQUINAS E APARELLOS, MATERIAL ELÉCTRICO E AS SÚAS PARTES; APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE SON, APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE IMAXES E SON EN TELEVISIÓN, E AS PARTES E ACCESORIOS DESTES APARELLOS
XVII MATERIAL DE TRANSPORTE
XVIII INSTRUMENTOS E APARELLOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA OU CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, DE CONTROL OU DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS E APARELLOS MÉDICO-CIRÚRXICOS; RELOXERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PARTES E ACCESORIOS DESTES INSTRUMENTOS OU APARELLOS
XIX ARMAS E MUNICIÓNS, AS SÚAS PARTES E ACCESORIOS
XX MERCADORÍAS E PRODUTOS DIVERSOS
XXI OBXECTOS DE ARTE, DE COLECCIÓN OU DE ANTIGÜIDADE
XXII NON CLASIFICADOS

Cifras totais de Comercio Exterior e Intracomunitario por  Producto/Cifras totais de Comercio Exterior e Intracomunitario (Cifras ano 2017. Valor en Porcentaxe)

Fonte: IGE a partir datos Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Data da consulta 21/01/2020