Produto Interior Bruto e Valor Engadido Bruto

PIB provincial

Os datos de evolución do PIB confirman que a rexeneración laboral que vive a provincia de Ourense desde mediados de 2014 é acorde coa recuperación económica xeral. En 2016 -últimos datos dispoñibles- o Producto Interior Bruto a Precio de Mercado ourensán situouse en 6.529.873 millóns de euros, o mais alto deste século superando o PIB prebio a crise (O PIB no ano 2008 situouse en 6.416.482 €). Dito valor supón un incremento dun 5,03%, respecto ao do ano anterior, máis de 2 puntos por riba do que creceu a economía galega nese exercicio (+2,95%) e que constitúe o crecemento máis forte desde o ano 2010 (subida interanual do 2,85%). Mantendo a senda de crecemento do ano aneterior.
A cifra de PIB provincial no ano 2016 supón a cifra mais alta de todo o século, superando a que tiña nos momentos anteriores á crise (6.416.482 € no ano 2018) e conseguindo este feiro un ano antes que o conxunto da economía Galega.

Valor engadido bruto por ramas de actividade

Todas as actividades salvo a construción presentan crecementos no que se refire ao seu Valor Engadido Bruto.
Dentro delas o grupo de actividades do que forman parte as actividades do o comercio maiorista e minorista, a reparación de vehículos, o transporte, a loxística, a hostalería e as comunicacións foi o que mais creceu este ano logo d eterse estancado no ano 2015, seguido pola industria facturera, un 6,015; presentan tamén incrementos significativos o grupo que integra a estas mais as industrias extractivas a subministración de enerxía e auga, as actividades de saneamento e máis a xestión de residuos e descontaminación cun crecemento de case o 4,5% en términos de Valor Engadido Bruto na provincia de Ourense durante o ano 2016.
A industria manufactureira pechou 2016 cunha cifra de 806,2 millóns de VEB provincial, 376 millóns máis que a construción (429 millóns), sector que en 2008 inxectaba por si só 735 millóns de euros á economía ourensá.

A Agricultura, gandería, silvicultura e pesca
B_E Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado, suministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación
F Construcción
G_J Comercio ao por maior e ao por menos, reparación de vehículos de motor e motocicletas, transporte e almaceamento, hostelería, información e comunicación
K_N Actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares
O_U Administración pública e defensa, seguridade social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

P.I.B. a Prezos de Mercado e Valor engadido bruto por ramas de actividade (Valor engadido bruto por rama de actividade/valor engadido total en %)

Unidades: miles de €

Fonte: INE (Contabilidad Regional de España)
Data da consulta: 21/01/2020