Importe Anual Nómina de Pensións

A nómina anual que perciben no seu conxunto os perceptores de pensións contributivas censados na provincia de Ourense disparouse un 46,67% no período década comprendida entre os anos 2005 e 2016. O importe correspondente ao exercicio de 2016 elevouse por riba dos 860 millóns de euros, é decir, preto de 250 millóns máis que dez anos atrás (en concreto, a subida no período 2016-2006 situouse en 240,6 millóns de euros). Con todo, nos dous últimos anos (2014 e 2015), a nómina dos pensionistas ourensáns moderou o ritmo de crecemento: en 2016 subiu un 1,57%, igual cifra que no 2015, fronte ao 1,94% de crecemento do 2014 e o 3,2% que se anotara en 2013. A media de incremento anualizado entre 2005 e 2016 acadou o 5,94%. Ata 2010 o auxe nos importes totais combinaba a incorporación de novos pensionistas e as revalorizacións anuais. Sin embargo, a partir dese ano quedou excluida a segunda razón como consecuencia das conxelacións. Mentres, a progresiva entrada no sistema de pensionistas con máis anos de cotizacións e con seguros sociais máis elevados, por proceder de sectores como o industrial e os servizos (en detrimento do réxime agrario), explica que a pensión media teña medrado a bó ritmo nos últimos anos, o que explica o tirón na nómina conxunta dos pensionistas ourensáns.

Importe total nómina anual de pensións contributivas do Sistema da Seguridade Social

Fonte: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Data da Consulta 30/03/2017