Evolución Comarcal das Afiliacións á Seguridade Social no último Trimestre [Comarcal]

O mapa da provincia de Ourense que reflicte a evolución das afiliacións comarcais durante o último trimestre (terceiro de 2017) distingue entre o centro e o sur da provincia, onde os mercados locais de traballo están a medrar, e a zona occidental -agás Carballiño e A Baixa Limia-, que sufre caídas nas afiliacións. A esta área súmanse Terra de Caldelas e Valdeorras, si ben o mapa provincial experimenta variacións trimestre a trimestre.

Situándose enriba de cada comarca pode verse a súa evolución das afiliación á seguridad social

Evolución de afiliacións á Seguridade Social por Comarcas segundo o concello de residencia do afiliado

(Valor en porcentaxe. Datos 4º trimestre 2016. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: IGE
Fecha de Consulta 23/11/2017