Evolución Comarcal das Afiliacións á Seguridade Social no último Trimestre [Comarcal]

.

Situándose enriba de cada comarca pode verse a súa evolución das afiliación á seguridad social

Evolución de afiliacións á Seguridade Social por Comarcas segundo o concello de residencia do afiliado

(Valor en porcentaxe. Datos IIº trimestre 2018. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: IGE
Fecha de Consulta 21/01/2020