Capacidade de Atracción de poboación

A 1 de xaneiro de 2016 o 77,76 % dos habitantes na provincia de Ourense teñen nacido nesta provincia, unha porcentaxe que sigue a decrecer (dous décimas menos que no ano anterior) e que é inferior ao que este grupo representa no conxunto de Galicia (80,02%). Pola contra a porcentaxe de nacidos no estranxeiro, no caso da nosa provincia, sitúase no 10,62% o maior de Galicia (que no conxunto sitúase no 7,94%) e mostra ás claras a incidencia que teñen os denominados emigrantes retornados.

Poboación segundo o lugar de nacemento

Valor como porcentaxe

Fonte:: IGE
Data da consulta: 20/03/2019