Evolución da Poboación

No ano 2019 a provincia de Ourense seguiu perdendo poboación, unha constante que se ten producido en todos os últimos anos, se ben obsérvase unha deceleración nese decrecemento tal e como se deduce de que a perda experimentada no ano 2019 sexa a menor dende o ano 2010. A poboación a 1 de xaneiro de 2018 experimentou un decrecemento do 0,51 puntos respecto da poboación provincial no inicio do ano 2016((fronte ao 0,80 e 1,03% perdida nos dous anos anteriores). A perda de poboación prodúcese tamén tanto no conxunto de Galicia se ben o decrecemento segue a ser maior no caso da nosa provincia )0 de Galicia situouse no -0,08%).

Evolución da poboación en Ourense, Galicia y España (valor como porcentaxe)

Variación: Diferenza co mesmo período do ano anterior)

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Data da consulta: 21/01/2020