Evolución da Poboación

No ano 2015 a provincia de Ourense seguiu perdendo poboación, unha constante que se ten producido en todos os últimos anos. A poboación a 1 de xaneiro de 2016 experimentou un decrecemento do 1,11% respecto da poboación provincial no inicio do ano 2015. O dito decrecemento é 0,60 puntos superior ao decrecemento que sofre a poboación galega, manténdose o diferencial que se vén mantendo no ano anterior (o diferencial foi de 0,62 puntos no período 2015 vs 2014 ).

Evolución da poboación en Ourense, Galicia y España (valor como porcentaxe)

Variación: Diferenza co mesmo período do ano anterior)

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Data da consulta: 30/03/2017