Evolución da Poboación

No ano 2015 a provincia de Ourense seguiu perdendo poboación, unha constante que se ten producido en todos os últimos anos, se ben obsérvase unha deceleración nese decrecemento tal e como se deduce de que a perda experimentada no ano 2016 sexa a menor do último quinquenio. A poboación a 1 de xaneiro de 2017 experimentou un decrecemento do 1,03% respecto da poboación provincial no inicio do ano 2016(a perda do ano anterior tiña sido case unha décima superior). A perda de poboación prodúcese tamén tanto no conxunto de Galicia como do Estado se ben o decrecemento segue a ser maior no caso da nosa provincia.

Evolución da poboación en Ourense, Galicia y España (valor como porcentaxe)

Variación: Diferenza co mesmo período do ano anterior)

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Data da consulta: 19/03/2019