Poboación por grupos de idade

A poboación entre 16 e 65 anos a 1 de xaneiro de 2016 supón o 58,84% da poboación total de Ourense, representando unha porcentaxe algo máis de dous puntos e medio inferior do que supuña no ano 2006. No conxunto de Galicia a poboación no dito intervalo de idades sitúase algo máis de catro puntos por riba da porcentaxe ourensá, supoñendo o 62,95% (se ben a diminución da dita porcentaxe con respecto ao ano 2006 é lixeiramente superior á experimentada no caso da provincia ourensá ao decrecer un 3,43 %).
A porcentaxe de poboación por riba dos 65 anos sitúase no 30,65 % en Ourense e no 24,33% en Galicia experimentando un crecemento en comparación coa porcentaxe que tiña no ano 2006 de 2,41 e 2,85 puntos respectivamente.
Polo que respecta á poboación de menos de 16 anos obsérvase, tanto en Ourense como en Galicia un lixeiro incremento da súa porcentaxe no total de poboación situándose no 10,51% e no 12,73% respectivamente.

Poboación de cada Grupo de Idade Ourense/Poboación Total Ourense

(Data 1 de xaneiro) Valor como porcentaxe

Fonte:: INE
Data da consulta: 30/03/2017