Aging index by regions

Poboación de 65 e máis anos / Poboación menos de 16 anos

Data 1 de janeiro 2015. (Valor coma porcentaxe)

Source: INE
Date of Consultation: 21/01/2020