Número de Pernoitas

Número de Pernoitas

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 05/12/2019